KULLANICI SÖZLEŞMESİ

www.perdigital.com ve bu siteden sunulan her nevi hizmet PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD.’e aittir. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler www.perdigital.com tarafından sunulan ve telif hakları PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD.’e ait olan hizmet, platform ve diğer elektronik yahut fiziki servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır.

1. Genel

www.perdigital.com tarafından üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi oyun, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, oyun içi hesaplar, oyun içi ürünler, erişim bilgileri, linkler, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların tamamı bizatihi ve münhasıran PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD’nin mülkiyetindedir. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkına haizdir. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD’nin web sitesi veya diğer kanallarla sunduğu her nevi ürün ve/veya hizmetleri toplu halde ve bireysel bazda kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya üyelerin PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, oyuncu, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD’nin tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından sunulan ürünlerin ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya ziyaretçilerin bu sözleşmenin yanı sıra PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. gizlilik ilkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler

PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD.‘e rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından sunulan hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. Kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkına haizdir. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD’nin bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde hesap sahipleri, kullanıcı ve/veya üyelerin herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Kullanıcı ve/veya üyeler PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. aleyhine herhangi bir talepte bulunamaz. Kullanıcı veya üyeler PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından sunulan hizmet veya ürünler dahilinde oluşturulan her nevi unsur ve varlığın ticari yahut maddi bir değerinin bulunmadığını bilir ve kabul ederler.

2. Şartlar

PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. veya PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD.’nin sahibi olduğu elektronik veya fiziksel ortamlar yahut platform veya kanallar üzerinden edinilen her nevi uygulama veya kod yahut diğer veriler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve ilgili yasalar ile uluslar arası sözleşmeler kapsamında ve burada anılan kullanım koşullarına tabi olarak kullanılacaktır.

PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin ilgili kanalın veya platformun lüzumlu kıldığı teknik veya fiziksel gerekliliklere, gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcının yükümlülüğündedir. Bu hususta PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde hizmetten yararlanma, zamanı ve sıklığı PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir. Kullanıcı ve/veya üyelerin PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. hizmetlerinden yararlanırken kullandıkları hesaplarının güvenliğinin temini için PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından mümkün olan en yüksek teknolojik ve/veya durumun icap ettirdiği yahut PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından uygun bulunan tedbirlerden istifade edilecektir. Kullanıcıların PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. nezdinde varsa hesaplarının veya sunulan hizmetin kullandırıldığı platform veya kanalların güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD.’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından sunulan her nevi hizmet veya ürün ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile kullanıcının PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. nezdinde veya 3. Kişiler yahut kurumlar üzerindeki hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. sorumlu tutulamaz. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından tüketiciye, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, tüketici lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve

bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonusların azami kullanım süresi teslim anından itibaren 3 aydır. Tüketici mezkur bonusları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili kullanıcı hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren azami 3 aylık süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonusların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir.

PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında kullanıcı PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri, matertalleri, verileri ve diğer unsurları PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan, kullanıcı varlıklarından veya bununla bağlantılı erişilebilir ortamlardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. ile kullanıcıları arasında PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve İstanbul icra daireleri yetkilidir.

www.perdigital.com sitesi ve bu site tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. ve PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD.‘nin iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması kullanıcı/üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır www.perdigital.com sitesi ve kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını www.perdigital.comsitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

Tüketici Bilgilendirme Notu

1- Kullanıcıların/üyelerin, bu web sitesinden satın aldıkları ürün ve hizmetler tüketici/kullanıcıya anında teslim edilen mallar kapsamında olup bu tür satışların Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Mevzuat ve bu konuda geçerli uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenlenen satıştan cayma hakkı ve bu hakkın kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Buna göre kullanıcıların bu site üzerinden yaptığı alışverişlere konu ürün ve hizmetler kullanıcıya teslim edilmekle tüketilmiş sayılır ve iade yahut değiştirme talebine konu edilemez. Kullanıcı/tüketiciler bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- www.perdigital.com sitesinden kullanıcı/tüketiciler tarafından alınan her türlü ürün veya hizmetin anında ifa edilen edim niteliğinden olmasından ötürü bu ürün veya hizmetlerin kullanımı ve fayda elde edilmesinde kullanıcı/tüketici hatalarından kaynaklanan etkilerden ve zararlardan PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. sorumlu değildir. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından sunulan her türlü hizmet ve ürünün yukarıda anılan vasıflarından ötürü kullanımından ve başarımından doğan risklerin tümü kullanıcıya/tüketiciye aittir. Mesafeli Sözleşme niteliğindeki bu site içindeki işlem ve sözleşmeler ilgili mevzuata göre, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Bu nedenle PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından hiçbir koşul altında ücret iadesi veya değiştirme yapılmamaktadır. Kullanıcılar işbu sitenin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili olarak beyan edilen bu durumu bilir
3- PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından sunulan . PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. hizmetleri ve bununla bağlantılı her türlü hizmet

kapsamında kullanıcıların kullanım ve katılım koşulların aykırılık niteliğinde değerlendirilecek her hangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda ilgili hizmetin doğrudan veya dolayı sağladığı her türlü hak ve kullanım olanağını, telif hakları sahibinin de muvafakati ile kullanıcının sistem içerisindeki hesabı geçici veya kalıcı bir süre boyunca dondurulacaktır. Bu durumda kullanıcı sisteme, sunulan hizmete, bu hizmetle bağlantılı her türlü elektronik platforma ve benzeri ortama tekrar girmeyeceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin iadesini talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından tüketiciye, tüketici tarafından bu site üzerinden yapılan satın almalar neticesinde, tüketici lehine hiçbir şekilde kazanılmış hak vasfı arz etmeyecek şekilde, tek taraflı, ihtiyari ve dönemsel olarak, ek bir ücret ödenmeksizin ve bu sitede sunulan hizmetler kapsamında kullanmak üzere verilen bonusların azami kullanım süresi teslim anından itibaren 3 aydır. Tüketici mezkur bonusları, bunların kendisine teslim ediliş (e-mail ile veya ilgili kullanıcı hesaplarına her türlü elektronik transfer yöntemleri dahil olmak üzere) tarihinden itibaren azami 3 aylık süre içerisinde kullanabilir. Bu süre içerisinde kullanılmayan bonuslar süre sonunda sistemsel olarak iptal edilecek olup bu süreden sonra ilgili tüketici aynı bonusların kullandırılmasına dair bir talep hakkınız haiz değildir.

5. PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD. tarafından tüketici bazında talep edilmeyen faturalar toplu olarak faturalaştırılmaktadır. Tüketicimiz tarafından talep edilmesi halinde , tüketicimiz tarafından bu site üzerinden yapılan ve talep edilen satın alma işlemi için oluşturulacak fatura talep eden tüketicimize e-posta yoluyla en kısa süre içerisinde temin edilecektir.

Gizlilik İlkeleri

• www.perdigital.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Perdigital bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Perdigital bünyesinde kullanılmaktadır.

• Perdigital, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

• www.perdigital.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.perdigital.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Perdigital iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

• Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

• Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

• Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.perdigital.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.perdigital.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

• Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları PERDIGITAL TEKNOLOJİ, DİJİTAL DAĞITIM VE BİLGİ SİSTEMLERİ LTD.’ye aittir.

• Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımlarınız sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir.